Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ – FINAL 8 ΚΥΠΕΛΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηράκλειο:   7.02.2023

Αρ. Πρωτοκόλλου :  217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023»

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την 13/02/2023  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023»  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ