Μενού Κλείσιμο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΗ

        Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ

Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561    ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης και Λειτουργίας των Δ.Α.Κ.Η». (ΑΔΑΜ: 22REQ011860703 2022-12-20, ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ).   
  2. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της διακήρυξης 41/12.01.2023.
  3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 209.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%  50.160,00 €  ήτοι συνολικά 259.160,00 €   (διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ)  για διάρκεια δεκαοκτώ μηνών (18) και θα βαρύνει το ΚΑ των  εξόδων  του προϋπολογισμού έτους 2023 και 2024 με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
  4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού πλήρης Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr  & http:// www.aahaeota.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  180844)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18.01.2023 και ώρα 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08.02.2023  και ώρα 15:00

  • Για την ανωτέρω δημοπρασία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α.               Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β.               Οι συνεταιρισμοί και

γ.                Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ.               Κοινοπραξίες προμηθευτών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα  οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

  • Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), ήτοι:  4.183,20 € (τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά).

Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΔΑΒΑΣ