Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Ηράκλειο:  19.05.2023

Αρ. Πρωτοκόλλου : 794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη»

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Πέμπτη 31.05.2023   και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση σύμφωνα με την απόφαση 32/2023 του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με ένδειξη στο φάκελο  Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη»   ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η αρχική οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ