Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων

             
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 25 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306 Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568 Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561Ηράκλειο,01.09.2021 Αριθ. Πρωτ.: 1186/01.09.2021 Αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 138570     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.            Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306, Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την  «Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία  των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων»  CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  – με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  (απόφαση 29/2021).

2.            Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι165.540,00 €  με ΦΠΑ (24%) (ήτοι: 133.500,00 €, +   32.040,00 € ( ΦΠΑ 24%) =   165.540,00 €.  

3.            Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr  & http:// www.aahaeota.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/09/2021

και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4/10/2021

και ώρα 15:00

4.            Για την ανωτέρω δημοπρασία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β. Οι συνεταιρισμοί και

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα                οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

5.            Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, ήτοι 3.310,80 ευρώ €.

6.            Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Να δημοσιευθεί μία φορά στις εφημερίδες, στην ημερήσια εφημερίδα Πατρίς, Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.

Ο Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς