Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών τάσης των Δ.ΑΚ.Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, με στόχο την  απρόσκοπτη λειτουργία των ΔΑΚΗ στα πλαίσια των τακτικών συντηρήσεων των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου προχωρεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον έλεγχο λειτουργίας και  συντήρηση των υποσταθμών τάσης στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου.  Η παρούσα πρόκληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου  4782/2021 άρθρο 50 και σας καλούμε  (σε συνέχεια της απόφασης 12/2022)του ΔΣ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  να υποβάλετε επίσημη προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και να υποβάλετε τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της ανάθεσης και αναλυτικά τα παρακάτω το αργότερο μέχρι 11.03.2022 και ώρα 12:00 στην γραμματεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ – Θύρα 1 – Παγκρήτιο Στάδιο την :

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας και  κωδικό επαγγέλματος.
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

2)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το

         Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος