Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες συντήρησης μεμβράνης ανατολικού στεγάστρου Παγκρητίου Σταδίου

  Αριθ. Πρωτ.: 385   Ημερομηνία: 16.03.2022         
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση τμημάτων μεμβράνης ανατολικού στεγάστρου Παγκρητίου Σταδίου»    (CPV 44176000-4 (Μεμβράνες))      Προς κάθε ενδιαφερόμενο  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, με στόχο την  απρόσκοπτη λειτουργία των ΔΑΚΗ στα πλαίσια των τακτικών συντηρήσεων των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου προχωρεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και μετά από έλεγχο του ανατολικού στεγάστρου προχωράει στην συντήρηση τμημάτων της μεμβράνης του ανατολικού στεγάστρου  του Παγκρητίου Σταδίου.   Η παρούσα πρόκληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου  4782/2021 άρθρο 50 και σας καλούμε  (σε συνέχεια της απόφασης 19/2022)του ΔΣ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  να υποβάλετε επίσημη προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και να υποβάλετε το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24.03.2022 και ώρα 10:00 (αξιολόγηση προσφορών 11:00 την ίδια ημέρα)  τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της ανάθεσης  και αναλυτικά τα παρακάτω:

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας και  κωδικό επαγγέλματος.
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

2)  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το

       Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  σε ξεχωριστό φάκελο.

 Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος