Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες καθαριότητας ΔΑΚΗ

Υπηρεσίες καθαριότητας ΔΑΚΗ, (CPV με κωδικό 90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού),

ΑΡΙΘ. Πρωτ. Προκήρυξης : 683 Ημερομηνία:  31.05.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΚΗ

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στηνπροκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου για Υπηρεσίες Καθαριότητας των ΔΑΚΗ, διάρκειας δύο μηνών (CPV 90910000-9) για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου, του Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου και του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου  με  προϋπολογισθέν ποσό 21.335,44€ (ήτοι:  17.206,00 € + 4.129,44,00  € = 21.335,44 €).

Η υπηρεσία θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2021 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 18/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • την με αριθμό  πρωτ.  683/31.05.2021 διακήρυξη στην οποία συμπεριλαμβάνονταιτεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και συγγραφή υποχρεώσεων,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2021 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 21.335,44 €  με ΦΠΑ 24%.

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 21.335,44€ (ήτοι:  17.206,00 € + 4.129,44,00  € = 21.335,44 €αναλύεται  ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΚΟΣΤΟΣ  Μ. ΣΥΝΟΛΑΦΠΑ 24%ΣΥΝΟΛΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΑΚΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ17.206,00 €17.206,00 €4.129,44,00 21.335.44 €
  17.206,00 €4.129,44,00 21.335.44 €

            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 8.06.2021  ημέρα Τρίτη (ώρα 12:00)  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο  6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας 
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού