Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες Καθαριότητας για τα Δ.Α.Κ.Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (130/3.02.2022)

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, με στόχο την  απρόσκοπτη λειτουργία των ΔΑΚΗ στα πλαίσια της λειτουργίας της και παρά τις ιδιαίτερες  συνθήκες που επικρατούν από τα μέτρα προστασίας του  COVID19  είναι απαραίτητο να συνεχίσει να απολαμβάνει τις υπηρεσίες  φύλαξης για όλα τα αθλητικά κέντρα.

Η παρούσα πρόκληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου  4782/2021 άρθρο 50 και σας καλούμε, σε συνέχεια της απόφασης 03/2022του ΔΣ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  να υποβάλετε επίσημη προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και να υποβάλετε τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της ανάθεσης και αναλυτικά τα παρακάτω:

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της της υπηρεσίας και  κωδικό επαγγέλματος.
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

2)  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το   Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την  Δευτέρα 14.02.2022 στο κτίριο Διοίκησης του Παγκρητίου Σταδίου στις 13:00 (κατάθεση προσφορών μέχρι τις 12:00 την ίδια ημέρα). Κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου  είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατά ημερομίσθιο  μόνο βάσει της τιμής και τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπηρεσίας. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την υπογραφή σύμβασης υπογεγραμμένη από τον  πρόεδρο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (μετά από εξουσιοδότηση του ΔΣ).

 Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος