Μενού Κλείσιμο

Συνοπτικός διαγωνισμός τεχνικής διαχείρισης

Αριθ. Πρωτόκολλου:    335,

Ημερομηνία:    27.02.2020  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία  των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων» 

Ο Πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  16/2020  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του, για τις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας  στων ΔΑΚΗ (20PROC006357752 2020-02-27). Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη   είναι   73.780,00 €  (με ΦΠΑ 24%),  με καθαρό ποσό  59.500,00 €  και 14.280,00€ ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2020. Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.190,00 € (2% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς του Φ.Π.Α). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή 25) την 18/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 18/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00.  Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη Διεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή 25, Γραφεία Διοίκησης (Θύρα 1), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την ημέρα ανοίγματος των προσφορών στις 13:00, με ευθύνη του προσφέροντος.   Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 

• Ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

• Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.AAHAEOTA.gr και του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση  www.heraklion.gr

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Γραμματείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ    τηλ. (+30) 2810 264565 / 568, e-mail: pagritio@aahaeota.gr.  

• Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή 25, Παγκρήτιο Στάδιο

• Μία φορά σε μια τοπική εφημερίδα (ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

Για τηνΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 25, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ                   

Τηλ: +30 2810 215080   ◊  Fax: +30 2810 215090,