Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας καθαριότητας ΔΑΚΗ

Ηράκλειο   08/11/2019,  Αρ. Πρωτοκόλλου : 1881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019» 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την   «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019»    όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Πέμπτη 14/11/2019  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019»    ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019»,  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ