Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ   Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 25 Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 – Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο   Πληροφορίες:  Γραμματεία ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Τηλ.: 2810264565-566-568 E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /     www.aahaeota.grΘΕΜΑ:  «Προμήθεια πετρελαίου για τα  Δ.Α.Κ.Η.»  Προμήθεια  : (CPV  09135100-5/ Πετρέλαιο θέρμανσης)   Αριθ.  Πρωτ :  368   Ημερομηνία:  14.03.2021  
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΌ: : 9.677,41 €
ΦΠΑ (24) : 2.322,58 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 12.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια πετρελαίου για τα  Δ.Α.Κ.Η.»

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά  την προμήθεια   με τίτλο «ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια πετρελαίου για τα  Δ.Α.Κ.Η.»  Προμήθεια  : (CPV  09135100-5/ Πετρέλαιο θέρμανσης)

για τις ανάγκες του χώρου με  μέγιστο προϋπολογισθέν  ποσό  € 12.000,00 με ΦΠΑ  (ήτοι: € 9.677,41  € + 2.322,58  = € 12.000,00). 

Η  προμήθεια θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2022  σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του 4782/2021 και Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 20/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2022 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις  22.03.2022  ημέρα Τριτη  και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 (η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, στις 13:00 από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται. 
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της  προμήθειας.
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

  Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ