Μενού Κλείσιμο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ηράκλειο:   1713

Αριθμός Πρωτ:  15-12-20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Περίληψη Διακήρυξης )

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  84/2020  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η και την αρ. πρωτ. 276174/25.11.2020 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με αριθμό πρωτ. 1712/15/12/2020 και με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε  40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί τους καθαρού ποσό, ήτοι: 645,16 €.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή 25),  μέχρι την  8/01/2021,   και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε. ΟΤΑ. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η  παρούσα  θα δημοσιευθεί:

  • ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια
  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr),
  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr),
  • στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου,
  • στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο,
  • στις  εφημερίδες  (ΠΑΤΡΙΣ –ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ).
  • Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος