Μενού Κλείσιμο

Προμήθεια auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια  auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου» 

Προμήθεια :  CPV   33196200-2, Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες:

ΑΡΙΘ. Πρωτ :411   

Ημερομηνία: 9-03-2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«Προμήθεια  auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου». 

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου» (CPV   33196200-2, Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες) για τις ανάγκες του χώρου με  προϋπολογισθέν ποσό  6.500,00 €  (ήτοι: 5.5.752,21 € +  747,79 €= 6.500,00 €). 

και   σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

• τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016). 

• το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

• την με αριθμό 5152/10.01.2020   απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης,

• την με αριθμό πρωτ. 149/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

• την με αριθμό πρωτ. 11/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, περι αποδοχή της χρηαμτοδότησης σύμφωνα με την 5152/10.01.2020   απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης,

• την με αριθμό πρωτ. 19/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,

• τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20/03/2020  ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   το αργότερο μέχρι τις 12:00  (άνοιγμα προσφορών την ίδια ημέρα στις 13:00) στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Η ημερομηνία παράδοσης της  υπηρεσίας του εξοπλισμού.

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

8. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει με απόφαση  του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.      

Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ