Μενού Κλείσιμο

Προμήθεια μεταλλικού Pitch View Isobox (χώροι σχολιαστών τηλεόρασης), για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ηράκλειο 23 Αυγούστου 2019, Αριθμός Πρωτ: 1389  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Περίληψη Διακήρυξης)

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  106/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια μεταλλικού Pitch View Isobox (χώροι σχολιαστών τηλεόρασης), για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου». Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε  37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2019. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2%  επί τους καθαρού ποσό, ήτοι: 600,00 €.

                   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή 25),  μέχρι την 12 /09/2019,    ώρα 15:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/09/2019 και ώρα 12:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ίδια και για τις προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει.  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί:

  • ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)
  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)
  • στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου
  • στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
  • σε μία τοπική εφημερίδα (ΠΑΤΡΙΣ)

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 25, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ                             

Τηλ: +30 2810 264568   ◊  Fax: +30 2810 264561