Μενού Κλείσιμο

Προμήθεια μεταλλικού κάγκελου

ΑΡΙΘ. Πρωτ : 1682, 

Ημερομηνία: 11/10/2019    

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΌ: : 6.000,00 €

ΦΠΑ (24)  : 1.440,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 7.440,00 € 

Πληροφορίες:Μαρία Βισκαδούρου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών/Έργων

2810 264565 / Fax: 2810264561 

Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος

ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568

EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.GR

ΘΕΜΑ: Επέκταση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην θύρα 3 ΑΜΕΑ Παγκρητίου Σταδίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Επέκταση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην θύρα 3 ΑΜΕΑ Παγκρητίου Σταδίου 

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά  την επέκταση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην θύρα 3 ΑΜΕΑ  στο Παγκήτιο Στάδιο  ( CPV 45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας) για τις ανάγκες του χώρου με  προϋπολογισθέν ποσό 7.440,00 € (ήτοι:  6.000,00 € + 1.440,00 € =  7.440,00 €).  

Η προμήθεια θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

• τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016). 

• το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,

 • την με αριθμό πρωτ. 30/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,

• την με αριθμό πρωτ. 78/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,

• τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

• τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 7.440,00 €) με ΦΠΑ 24%.

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 22/10/2019  ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού.

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού