Μενού Κλείσιμο

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού συστήματος για τα Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού  συστήματος  για τα  Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ.

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια  Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού  συστήματος  για τα  Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ,  (CPV 31211000-8) για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου με  προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00 € (ήτοι:  4.032,25 € + 967,75 € = 5.000,00 €).

Η προμήθεια θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 30/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 99/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 5.000,00 €  με ΦΠΑ 24%.

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00 €   (ήτοι:  4.032,25 € + 967,75 € = 5.000,00 €) αναλύεται  ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΤΕΜΑΧΙΑΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟΥΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣΦΠΑ (24%)Ν. ΣΥΝΟΛΟ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού  συστήματος  για τα  Δύο Αοράκια (ΝΚΓΗ).14.032,25 €4.032,25 €967,75 € 5.000,00 €
   4.032,25 €967,75 €5.000,00 €

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 26-08-2019  ημέρα Δευτέρα  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   μέχρι τις 14:00 στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 15:00, από την γνωμοδοτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο  6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται. 
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού (το αργότερο 30 ημέρες μετά την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ).
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού