Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη αυτόματων πωλητών για ΔΑΚΗ

Ημερομηνία:   9-08-2019, Αριθ. Πρωτόκολλου: 1362

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ  Ν.Κ.Γ.Η & Δ.Α.ΚΗ

Ο πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  93/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η,   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πλειοδοτικό διαγωνισμό δια ανοιχτών προσφορών, για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, στην δημοτική ενότητα  Ν. Αλικαρνασσού  και του Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου στην  περιοχή  Πατελλών.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου και του Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου  για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών που προκύπτουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα γίνει στις 14:30  (ώρα προσέλευσης 13:00–14:00, καταληκτική ώρα προσφορών 14:00) την Δευτέρα 2-09-2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρητίου Σταδίου, Θύρα 1 Κτίριο Διοίκησης, παρουσία της επιτροπής δημοπρασιών Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη Διεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή Γραφεία Διοίκησης (Θύρα 1), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την ημέρα ανοίγματος των προσφορών του διαγωνισμού (στις 13:00 π.μ), με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί  και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων της Γραμματείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και το  site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.aahaeota.gr και του Δήμου Ηρακλείου, www.heraklion.gr

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο πρόεδρος

Κωνσταντίνος  Βαρδαβάς