Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2024

Ηράκλειο 01.07.2024
Αρ. Πρωτοκόλλου : 1451

Θέμα: «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024»

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024» όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο μέχρι την Δευτέρα 08.07.2024 και ώρα 12:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες καλοκαίρι 2024» (απόφαση ΔΣ 91/2024)ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 12:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024» μαζί μετά δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος και συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Τσαπάκης
Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ