Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ -(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ)

Ηράκλειο:   11.02.2022, Αρ. Πρωτοκόλλου : 197

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θέμα:   «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  μικρής διάρκειας Φεβρουάριος 2022»    

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  μικρής διάρκειας Φεβρουάριος-Μαρτίου 2022» σύμφωνα με την 14/2022 απόφαση του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την 15.02.2022  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  μικρής διάρκειας Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022»   ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  μικρής διάρκειας Φεβρουάριος Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022»  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ