Μενού Κλείσιμο

«Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2021»

Ηράκλειο  23.06.2021

Αρ. Πρωτοκόλλου : 830

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306, Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης κυλικείων  με κριτήριο την υψηλότερη τιμή  για το σύνολο των συναυλιών, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων.

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους  της  διακήρυξης  830/23.06.2021 και την απόφαση του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ αρ. 32/2021.  Η πλειοδοσία   θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5.07.2021 στις 12:00 στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος της πλειοδοσίας  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr  & στην σελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  http:// www.aahaeota.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται διαζώσης, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα για την μη διασπορά του COVID19 και  σύμφωνα με τις οδηγίες της διακήρυξης 830/23.06.2021 ενώ κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 200.00 €.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Να δημοσιευθεί μία φορά στις εφημερίδες, στην ημερήσια εφημερίδα Πατρίς.

Ο Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς