Μενού Κλείσιμο

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία Μαρινέλας

Ηράκλειο: 09/08/2019, Αρ. Πρωτοκόλλου : 1361

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019)

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019), όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019) ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019)» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος-εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ