Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός συντήρησης χλοοταπητα Παγκρητίυ σταδίου

Αριθμός   Πρωτ:  356, Ηράκλειο   :11.03.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561    ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού , βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών» (CPV: 77320000-9 Συντήρηση χλοοτάπητα), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της διακήρυξης 355/11.03.2022. (22PROC010198122 2022-0314).
  2. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι52.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24% ).
  3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού πλήρης Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr  & http:// www.aahaeota.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 157260)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:15/03/2022 και ώρα10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:31/03/2022 και ώρα 15:00

  • Για την ανωτέρω δημοπρασία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α.            Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β.            Οι συνεταιρισμοί και

γ.            Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ.            Κοινοπραξίες προμηθευτών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα  οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

  • Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ήτοι: 838,71 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΉΝΤΑ ΕΝΑ  λεπτά).
  • Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων και τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ » και « ΠΑΤΡΙΣ » και στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου « ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΔΑΒΑΣ