Μενού Κλείσιμο

«Εκπόνηση μελέτης για την επέκταση τους συστήματος εποπτείας και διαχείρισης πλήθους στο ΝΚΓΑλ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της απόφασης 57/2024 του ΔΣ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  παρακαλούμε  να υποβάλετε επίσημη προσφορά σας μέχρι και την Δευτέρα 27.05.2024  και ώρα 12:00 για την παραπάνω υπηρεσία.

 Λαμβάνοντας υπόψη  τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

  • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
  • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
  • την με αριθμό πρωτ. 4/22 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
  • την με αριθμό πρωτ. 57/2024  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
  • τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

 Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΑΑΗ Α.Ε, καθώς και να υποβάλετε τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της ανάθεσης και αναλυτικά τα παρακάτω:

  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Βεβαίωση σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
  • Απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% επί  του καθαρού ποσού.
  • Υπεύθυνη δήλωση

Α)         o νόμιμος εκπρόσωπος της Α.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Β)         Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Γ)         Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού  και συμφωνούν με αυτούς.

Δ)         Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων  έργων  σε επιχειρήσεις ή  αθλητικές εγκαταστάσεις, που να αποδεικνύουν την εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου στο αντικείμενο αυτό.

Περιγραφή υπηρεσίας:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΟΣΤΟΣΦΠΑΜ. ΚΟΣΤΟΣ
1«Εκπόνηση μελέτης για την επέκταση τους συστήματος εποπτείας και διαχείρισης πλήθους στο ΝΚΓΑλ»3.000,00 €720,00 €3.720,00 €
 ΣΥΝΟΛΑ3.000,00 €720,00 €3.720,00 €

Σύμβαση

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.

                                      Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας

                                                                  Σας ευχαριστούμε

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ

Αντιδήμαρχος