Μενού Κλείσιμο

Διάθεση scrap υλικών από την υπαίθρια αποθήκη του Παγκρητίου Σταδίου

ΘΕΜΑ: «Διάθεση scrap υλικών από την υπαίθρια αποθήκη του Παγκρητίου Σταδίου»       ΑΡΙΘ. Πρωτ : 1768     Ημερομηνία: 30 / 12/2020     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών (σίδερα – πλαστικό) από το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου».

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει σύμφωνα με την 87/2020 απόφαση του Δ.Σ ότι θα προβεί στην διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά  στην διάθεση  ανακυκλώσιμων υλικών  (σίδερα-πλαστικό-ηλεκτρολογικάά υλικά – μπαταρίες ) που βρίσκονται στο Παγκρήτιο στάδιο Ηρακλείου.

και   σύμφωνα να με τα παρακάτω:

 • την ανάγκη διάθεσης των υλικών ανακύκλωσης που επιβαρύνουν τον χώρο του Παγκρητίου σταδίου,
 • το γεγονός ότι η παρούσα ενέργεια δεν επιβαρύνει με δαπάνες τον προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 149/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, περι ορισμού επιτροπής Προμηθειών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αρ. πρωτ. 87/2020 απόφαση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα «Πώληση scrap υλικών από την υπαίθρια αποθήκη του Παγκρητίου Σταδίου»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 14/1/2021, στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   το αργότερο μέχρι τις 12:00  (άνοιγμα προσφορών την ίδια ημέρα στις 12:30) στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές πλειοδοσίας για κάθε είδος υλικό αν μονάδα διάθεσης.
 3. Η ημερομηνία παραλαβής των υλικών.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης προδιαγραφές απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 7. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει με απόφαση  του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

  Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

0.-2020-SCRAP-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1

2020συν13απόφαση87