Μενού Κλείσιμο

Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών

ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών». 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV   90921000-9  Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης 

ΑΡΙΘ. Πρωτ :159   

Ημερομηνία: 31.01.2020   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΌ: : 3.960,00 €

ΦΠΑ (24)  : 950,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 4.910,40 €  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

«Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών».  

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά  την υπηρεσία «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών», ( CPV   90921000-9  Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης) για τις ανάγκες του χώρου με  προϋπολογισθέν ποσό  4.910,40 €  (ήτοι: 3.960,00 € + 950,40 € = 4.910,40 €) 

Η Υπηρεσία θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2020 και 2021 σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

• τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016). 

• το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

• την με αριθμό πρωτ. 149/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,

• την με αριθμό πρωτ. 148/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,

• τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

• τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2020 και 2021 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 4.910,40 €) με ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10/03/2020  ημέρα ΤΡΙΤΗ στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Η ημερομηνία παράδοσης της  υπηρεσίας του εξοπλισμού.

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

8. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.      

Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 

 Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ