Μενού Κλείσιμο

Έλεγχος Πυροσβεστικών μέσων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου 2024


ΘΕΜΑ: «Έλεγχος Πυροσβεστικών μέσων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου 2024»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : (CPV 50413200-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης)
Αριθ. Πρωτ : 1481, Ημερομηνία: 3.07.2024
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 3.083,70 €, ΦΠΑ 24%: 740,09 €,
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.823.79 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων για τα Δ.Α.Κ.Η. 2024»
Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος Πυροσβεστικών μέσων για τα Δ.Α.Κ.Η. 2024» (CPV 50413200-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) για τις ανάγκες του χώρου με προϋπολογισθέν ποσό €3,823.79 με ΦΠΑ (ήτοι: €3,083.70+ €740.09= €3,823.79).
Η Υπηρεσία θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2024 σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:
• τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
• το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
• το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
• την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
• την με αριθμό πρωτ. 64/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
• τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,
• τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2024 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των €3,823.79 με ΦΠΑ 24%.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις Πέμπτη 11.07.2024 και ώρα 12:30 στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο, Τ.Κ. 71305 (η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, στις 13:00 από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας τηλ. 2810 264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Η ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας του εξοπλισμού.
  5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
  8. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ