2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ (ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΚΗ

 

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου για Υπηρεσίες Καθαριότητας των ΔΑΚΗ, διάρκειας δύο μηνών (CPV 90910000-9) για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου, του Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου και του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου  με  προϋπολογισθέν ποσό 22.300,00 € (ήτοι:  17.983,87 € +4.316,129 € =22.300,00 €).

Η προμήθεια θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 30/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό  πρωτ. 1677/11.10.2019 τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και συγγραφή υποχρεώσεων,
 • την με αριθμό πρωτ. 121/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 22.300,00 €  με ΦΠΑ 24%.

         

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.300,00 €   (ήτοι:  17.983,87 € +4.316,129 € =22.300,00 €).

αναλύεται  ως εξής:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Μ. ΣΥΝΟΛΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΚΑΑΘΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ – ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

1

17.983,87 €

17.983,87 €

4.316,129

22.300,00 €

 

 

 

17.983,87 €

4.316,129

22.300,00 €

 

 

            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 17-10-2019   ημέρα Πέμπτη  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71303 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο  6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού.
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf670.42 KB
0. DIA2019συν10απόφαση121.pdf789.09 KB
2. ΚΔΜΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf666.32 KB