2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΒΜΣ ΚΑΙ ΔΑΚΗ

ΑΡΙΘ. Πρωτ :  1067
Ημερομηνία:   14-06-2019 
 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προμήθεια  H/Y για το BMS-Άρδευση και ΔΑΚΗ

 

 Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει    διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV

1.      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP BMS ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

30213300-8

2.  LAPTOP ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

30213100-6

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP  ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

30213300-8

4.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΠΚΗ  & ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ

30213300-8

5.  ΟΘΟΝΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

30231310-3

 

 

για τις ανάγκες του BMS, της Ύδρευσης και των ΔΑΚΗ με  προϋπολογισθέν ποσό 5.778,40 € (ήτοι: 4.660,00 € + 1.118,40 € = 5.778,40 €)     

 

Η προμήθεια θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 30/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 75/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 5.778,40€  με ΦΠΑ 24%.

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.778,40 €    αναλύεται  ως εξής  καθαρό ποσό: 4.660,00 € + 1.118,40 € (ΦΠΑ 24%) = 5.778,40 € για τον παρακάτω εξοπλισμό:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΠΑ (24%)

Ν. ΣΥΝΟΛΟ

1.      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP BMS ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

1

1.300,00 €

1.300,00 €

312,00 €

1.612,00 €

2.  LAPTOP ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1

900,00 €

900,00 €

216,00 €

1.116,00 €

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP  ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

1

700,00 €

700,00 €

168,00 €

868,00 €

4.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  DESKTOP ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΠΚΗ  & ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ

2

700,00 €

1.400,00 €

336,00 €

1.736,00 €

5.  ΟΘΟΝΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2

180,00 €

360,00 €

86,40 €

446,40 €

     

4.660,00 €

1.118,40 €

5.778,40 €

            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20/06/2019  ημέρα Πέμπτη  ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ώρα έναρξης του διαγωνισμού 14:30) στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού.
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού