2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ

Ηράκλειο   16/05/2019,  Αρ. Πρωτοκόλλου : 899   
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
Θέμα: «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Μαΐου, Ιουνίου 2019»  
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
 
Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Μαΐου, Ιουνίου 2019»  όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Παρασκευή  17/05/2018  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Μαΐου, Ιουνίου 2019»  ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.
 
Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Μαΐου, Ιουνίου 2019»,  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
  Με εκτίμηση,
 
 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 
 
 
 
 
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
DIA2019συν04απόφαση56.pdf1.39 MB
2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΝΚΓΗ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019.pdf597.94 KB