2019 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩT. ISF

Ηράκλειο 8/3/2019,  Αριθμός Πρωτ:  501
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ) 
-------------------------------------------------------
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560 / 2810215080
 
 
 
Θέμα: «Μίσθωση Κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για την εκδήλωση Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ  ISF 2019»  
 
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
 
Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση Κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για την εκδήλωση Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ  ISF 2019»    όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τρίτη 19/12/2017  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση Κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για την εκδήλωση Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ  ISF 2019»  ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 15:00.
 
Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση Κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για την εκδήλωση Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ  ISF 2019»   μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 100,00 €.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος-επιχείρησης. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
 
 Με εκτίμηση,
 
 
 
 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. ΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf1.4 MB
3. DIA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf1.28 MB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf1.18 MB