2019 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ηράκλειο:   21 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμός Πρωτ:  324
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Διακήρυξης )
 
Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  7/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό πλειοδοσίας για την μίσθωση των κυλικείων του Παγκρητίου Σταδίου. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία και για την συμμετοχή σε αυτόν  είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.200,00 €.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή 25),  μέχρι την 7  Μαρτίου 2019, και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η πλειοδοσία θα γίνει στις  7  Μαρτίου 2019, στις 15:00.
 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ  τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  (www.aahaeota.gr), 
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου, 
στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή 25 Παγκρήτιο Στάδιο,
σε μία τοπική εφημερίδα (ΠΑΤΡΙΣ).
 
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
DIA2019συν01απόφαση07.pdf618.69 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf725.4 KB
PROKIRIXI.pdf989.14 KB