2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3 5 01 2019

Ηράκλειο   28/12/2018, Αρ. Πρωτοκόλλου : 2074 
 
 
Θέμα: «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για  τουρνουά μπάσκετ από 3-5/1/2019»
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
 
Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για  τουρνουά μπάσκετ από 3-5/1/2019» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 11:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για  τουρνουά μπάσκετ από 3-5/1/2019»  ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 12:00.
 
Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για  τουρνουά μπάσκετ από 3-5/1/2019»,  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
  Με εκτίμηση,
 
 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
2018 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ NKGH τουρν μπασκετ.pdf542.86 KB