2018 ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΑΚΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
 
Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο
 
Πληροφορίες: 
Κοτσιφάκης Αντώνης (Μέλος ΔΣ)
Τσιράκος Κ. Δημήτριος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /     www.aahaeota.gr
Υπηρεσία  : «Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ»
 
 
Αρ. Πρωτ.  Περιληπτικής Διακήρυξης: 2014
 
Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2018
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :         1.980,00 €
Φ.Π.Α.                        :            475,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :          2.455,20 €
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΩΜΟΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΚΗ  
 
Ο Πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  88/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει  ανοικτό ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ διαγωνισμό με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του, για τις υπηρεσίες   απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ για ένα έτος. 
Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη   είναι    2.455,20 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 39,60 € (2% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι  την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 12:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 15:30. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη Διεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή Γραφεία Διοίκησης (Θύρα 1), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την ημέρα ανοίγματος των προσφορών στις 12:30, του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος.  Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.
            
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
Ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΚΗΔΜΗΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
 
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
perilici.pdf1.11 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf873.6 KB
DIA2018συν13απόφαση88.pdf985.64 KB
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΕΥΔ_v1.0(1).doc167 KB