2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απο την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού «Συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού γηπέδου Παγκρητίου Σταδίου» διευκρινίζει ότι  ισχύει  το παρακάτω:

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, θύρα 1 Παγκρήτιο Στάδιο.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Επιτροπής προμηθειών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης επίσημα, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και στον ιστότοπο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
 
και όχι αυτό που έχει γραφεί εκ παραδρομής στην Περίληψη.