2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΑΙΧΙΕΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΗ

Ηράκλειο 01 Οκτωβρίου  2018
Αριθμός Πρωτ: 1576   
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ) 
-------------------------------------------------------
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560 / 2810215080
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Διακήρυξης )
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :  39.160,89 €
Φ.Π.Α.                        :    9.398,61 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  48.559,50 €
 
Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  74/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας ∆ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων (Παγκρητίου Σταδίου, Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου και του ∆ηµοτικού Αθλητικού Πνευµατικού Κέντρου Ηρακλείου».
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά το Παγκρητίου Σταδίου, το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο  Ηρακλείου και το ∆ηµοτικό  Αθλητικό  Πνευµατικό  Κέντρο Ηρακλείου  και συγκεκριμένα την συντήρηση και λειτουργίας τους. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε  48.559,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή),  μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:30 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγησης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού..
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου 
στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ