2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CCTV ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ

Ηράκλειο 12/7/2018, Αριθμός Πρωτ: 1092   
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Προκήρυξης )
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :          6.080,0 € 
Φ.Π.Α.                           :          1.459,2 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    :          7.539,2 € 
 
O Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  50/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για  την «Προμήθεια καμερών και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος  CCTV Παγκρητίου για την καταγραφή πρόσβασης οχημάτων και ατόμων»
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών φίλτρων για το δημοτικό Κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία  είναι σε : 7.539,2 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 121,60  € (2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή),  μέχρι την  Τετάρτη 31-Ιουλιου -2018  ώρα 14:00 (ώρα αξιολόγησης προσφορών 15:00 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264568 / Fax: 2810 264568), στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού..
 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
Ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
 
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: +30 2810 264568   ◊  Fax: +30 2810 264561