2018 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ηράκλειο 10 Ιουλίου 2018, Αριθμός Πρωτ: 1074  
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ) 
-------------------------------------------------------
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560 / 2810215080
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Προκήρυξης )
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          :  25.294,50 €
Φ.Π.Α.                                   : 6.070,68 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ            :  31.365,18 €
 
Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  47/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για  την «Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας για τρείς (3) μήνες στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου». 
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας για τρείς (3) μήνες  σε όλα τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα αρμοδιότητας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε ετήσια τακτική βάση. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία  είναι 31.365,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη τη κατάθεση εγγυητικής επιστολής  5% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι: 1.264,73 €
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή),  μέχρι την  Δευτέρα  23/07/2018 ώρα 14.30 (ώρα αξιολόγησης προσφορών 14:30 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264568 / Fax: 2810 264568), στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγησης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού..
 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
Ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: +30 2810 264568   ◊  Fax: +30 2810 264561