2018 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΔΑΚΗ 2018 2019

Ηράκλειο 21 Ιουνίου  2018  
Αριθμός Πρωτ: 991   
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ) 
-------------------------------------------------------
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560 / 2810215080
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Προκήρυξης )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :  2.080,00 €
   Φ.Π.Α.                   : 499,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        :  2.579,20 €
 
Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  47/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για  τον «Ετήσιο Μικροβιολογικό και Χημικό έλεγχος νερών χρήσης και νερών πισίνας  των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στον έλεγχο των νερών χρήσης και των νερών της πισίνας  σε όλα τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα αρμοδιότητας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε ετήσια τακτική βάση. . Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία  είναι σε 2.579,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή),  μέχρι την  Τετάρτη25 /07/2018 ώρα 14:30  (ώρα αξιολόγησης προσφορών 14:30 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264568 / Fax: 2810 264568), στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγησης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού..
 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
Ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf1016.93 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΑ.pdf579.57 KB
ΝΕΑ.pdf978.32 KB