2018 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ (ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

Ηράκλειο:    5-6-2018,   Αρ. Πρωτοκόλλου: 892
 
 
Θέμα: «Μίσθωση κυλικείων   ΝΚΓΗ για   εκδηλώσεις Ιουνίου & Ιουλίου & Αυγούστου 2018»
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
 
Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων   ΝΚΓΗ για   εκδηλώσεις Ιουνίου & Ιουλίου & Αυγούστου 2018»
όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Παρασκευή  8  Ιουνίου 2018  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο την  «Μίσθωση κυλικείων   ΝΚΓΗ για   εκδηλώσεις Ιουνίου & Ιουλίου & Αυγούστου 2018»  ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 15:00.
 
Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  την  «Μίσθωση κυλικείων   ΝΚΓΗ για   εκδηλώσεις Ιουνίου & Ιουλίου & Αυγούστου 2018»  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
 Με εκτίμηση,
 
 
 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ