ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ηράκλειο 08 Μαΐου   2018, Αριθμός Πρωτ: 697  
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Περίληψη Διακήρυξης )
 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :  6.700,00 €
  Φ.Π.Α.                            : 1.608,00 €
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    :  8.308,00 €
 
Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  32/2018  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Έλεγχο του χωροδικτυώματος και των μηχανικών διαδρόμων του δυτικού και ανατολικού στεγάστρου και των οκτώ πυλώνων φωτισμού και λοιπών φωτιστικών στοιχείων στα στέγαστρα του Παγκρητίου Σταδίου». 
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στις ανάγκες  συντήρησης του  Παγκρητίου Σταδίου. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (συνοπτικός  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε 8.308,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή),  μέχρι την 21/05/2018, ημέρα Δευτέρα και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγησης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 
 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί: 
ηλεκτρονικά στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr
Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου 
Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
 
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf438.31 KB
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf514.28 KB
3. ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf511.02 KB