2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ (ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Ηράκλειο:  30-10-2017

Αρ. Πρωτοκόλλου : 1562  

 

Θέμα:   «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Νοεμβρίου 2017» 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Νοεμβρίου 2017»  όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Παρασκευή 3/11/2017  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Νοεμβρίου 2017» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 15:00.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Νοεμβρίου 2017»  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 Με εκτίμηση,

 

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ