2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ GOLF CARTS

Ηράκλειο 17 Αυγούστου 2017, Αριθμός Πρωτ:  1126

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Α.Κ.Η.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  43/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια  «Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών για τα Ηλεκτροκίνητα οχήματα των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα του Δήμου Ηρακλείου και ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι  σε  1.345,40 € και αναλύεται σε:  Καθαρή αξία: 1.085,00 € & Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 260,40 €.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή μέχρι την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:30 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη της διαδικασίας για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ξεκινήσει την ίδια μέρα και ώρα 15.30 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί:

•        ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

•        ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

•        ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)

•        στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου

•        στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο

•        σε μια τοπική εφημερίδα.

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: +30 2810 264568  ◊  Fax: +30 2810 264561

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
DIA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf221.32 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf412.31 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf295.84 KB
4. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NKGH ΤΕΥΔ_v1.0(1).doc186.5 KB