2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ,

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.