2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LED & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΚΓΗ

Ηράκλειο 04 Μαΐου 2017, Αριθμός Πρωτ: 654

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Περίληψη Διακήρυξης )

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  34/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής  για την προμήθεια  «Οθονών LED  με δυνατότητα χρήσης  ως  Scoreboards και τεσσάρων χρονομέτρων 24 δευτερολέπτων». Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά το Νέο κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου και την αναβάθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των αθλημάτων σάλας.    

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι  σε 47.908,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 57.908,00 €  (ήτοι: 46.700,00 € + 11.208,00 € ΦΠΑ 24% = 57.908,00 €),  σε βάρος του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ, οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή μέχρι την 22-05-2017, ημέρα Δευτέρα, και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:30 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη της διαδικασίας για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ξεκινήσει την ίδια μέρα και ώρα 14.30 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί:

•     ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

•        ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

•        ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)

•        στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου

•     στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264560   

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
DIA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf228.88 KB
DIA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf154.04 KB
DIA ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf246.69 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf361.68 KB
apofash.pdf420.63 KB
4. LED NKGH ΤΕΥΔ_v1.0(1).doc186.5 KB