2017 ΕΞΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ

Ηράκλειο 16 Μαρτίου 2017

Αριθμός Πρωτ: 402

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)

-------------------------------------------------------

Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο

Τηλ: 2180 264560 / 2810215080

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΦΥΛΑΞΗΣ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ)

 

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 10/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής  για το έργο «Φύλαξη έξι μηνών των δημοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου ( Παγκρητίο  Στάδιο  του Νέου Κλειστό Γυμναστηρίου Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου)»

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την φύλαξη των χώρων του των δημοτικών αθλητικών κέντρων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασμένοι χώροι (αθλητικοί και μη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης (συμπεριλαμβανομένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό οριοθετείται από τις υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι  σε 66.536,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.330,73€ (2% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 14.00 ώρα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη της διαδικασίας για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ξεκινήσει την ίδια μέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί:

•      ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

•      ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

•      ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)

•      σε δύο τοπικές εφημερίδες

•      στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου

•      στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ