2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ HERAKLION ARENA ΦΕΒ-ΜΑΙΟΣ

Ηράκλειο 07 Φεβρουαρίου 2017 , Αρ. Πρωτοκόλλου :  195     

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Ιουνίου-Ιουλίου  2016» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

Ηράκλειο 07 Φεβρουαρίου 2017   

Αρ. Πρωτοκόλλου :  195     

 

 

 

 

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Ιουνίου-Ιουλίου  2016» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

 

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 Με εκτίμηση,

 

 

 

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ηράκλειο 07 Φεβρουαρίου 2017  

Αρ. Πρωτοκόλλου : 194   

 

 

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017

 

Περιγραφή θέση  και διάρκεια μίσθωσης των κυλικείων:

Το μίσθιο αποτελείται από κυλικεία  (έως πέντε) με εξοπλισμό φιλοξενίας, ηλεκτρική εγκατάσταση και νεροχύτη μέσης επιφάνειας 8-12 τετραγωνικών μέτρων περίπου για κάθε ένα κυλικείο.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  ως εξής για τις εκδηλώσεις:

 

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  (περίπου 1000 αθλητές- θεατές)

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

ΚΑΡΑΤΕ  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΩΙ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (περίπου 400-500 αθλητές- θεατές)

Σάββατο  8 &  Κυριακή 9 Απριλίου 2017

ΕΓΟ  ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

(περίπου 400-500 αθλητές- θεατές)

Κυριακή 14 Μαίου 2017

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μ. ΙΕΧΩΒΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  (περίπου 2000 συμμετέχοντες)

Σάββατο   20 ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΝΔΡΟΓΕΙΑ- ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  (περίπου 400-500 αθλητές- θεατές)

Οποιαδήποτε  άλλη  εκδήλωση προκύψει (εκτός των ήδη προγραμματισμένων) στο ΝΚΓΗ μέχρι 31 Μαΐου 2017 και στην οποία η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει την ευθύνη διαχείρισης των κυλικείων

 

Σημειώνεται ότι στις αθλητικές εκδηλώσεις ισχύουν δεσμεύσεις χορηγών ως προς την διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων αν και εφόσον απαιτηθεί από την οργανωτική επιτροπή.

 

Οι ημερομηνίες δύναται να αλλάξουν με ευθύνη των διοργανωτών, ενημέρωση  την οποία θα έχει ο ανάδοχος  από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1.  Τρόπος εκτέλεσης της δημοπρασίας

Η εκτέλεση της δημοπρασίας  αυτής,  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,  μετά από πλειοδοσία επί της αρχικής προσφοράς και με κριτήριο την  μεγαλύτερη  τιμή προσφοράς.

 

Ως μικρότερη δυνατή μίσθωση ορίζεται στο ποσοστό 32% (τριάντα δύο τοις εκατό) επί του τζίρου όπως αυτός προκύπτει από τα ΖΗΤΑ των  ταμειακών μηχανών.  

 

Ανάδοχος της μίσθωσης θα ανακηρυχθεί ο ενδιαφερόμενος που θα πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης (επί ποινή αποκλεισμού σε μη συμφωνία) και θα προσφέρει την μεγαλύτερη τιμή πάνω από το όριο που όρισε η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας.

 

Το  ελάχιστο διασφαλισμένο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2.000,00 €, πλέον ΦΠΑ.

 

Κάθε συμμετέχων  θα έχει δικαίωμα να  καταθέσει επαναληπτική πρόταση πλειοδοσίας τρείς φορές με μικρότερη δυνατή προσφορά  3,0% (τρία τοις εκατό).

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2. - Όροι συμμετοχής στη δημοπρασίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε ενδιαφερόμενος (ιδιώτης ή νομικό πρόσωπο) οφείλει να προσκομίσει:

 

1.         Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 ότι  έχει λάβει γνώση και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα και στο σύνολο της, τους   όρους   της  προκήρυξης.

2.         Η οικονομική προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και  υπογεγραμμένη  μέσα σε φάκελο κλειστό στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος ‘οικονομική προσφορά’, επίσης ο φάκελος να φέρει την σφραγίδα του αναδόχου.

3.         Έγγραφο που να αποδεικνύει την ενασχόληση του με το αντικείμενο της  πλειοδοσίας και λειτουργίας κυλικείων – παροχής ανάλογων υπηρεσιών και διάθεση προϊόντων.

4.         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι σε όλα τα κυλικεία θα λειτουργεί  εγκεκριμένη ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή .

5.         Εγγυητική επιστολή  200,00 €, ως εγγύηση συμμετοχής.

 

Τα παραπάνω 1,2 και 3  θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της δημοπρασίας , με την σφραγίδα του προμηθευτή.

 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.

 

Στην επιτροπή κατατίθεται ένας μεγάλο φάκελος  που θα περιέχει του δύο παραπάνω φακέλους.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 - Δημοσίευση της διακήρυξης.

Η παρούσα διακήρυξη δημοπρασίας και συγγραφή των όρων συμμετοχής σε αυτήν και των σχετικών με αυτήν υποχρεώσεων θα αναρτηθεί στο site  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  σε συνοπτική προκήρυξη.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4. – Τόπος και χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα γίνει  την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 14:30  (κατάθεση φακέλων μέχρι τις 13:00 στην γραμματεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου Σταδίου, Θύρα 1 Κτίριο Διοίκησης, από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών της  Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» και των ελεγκτικών μηχανισμών που εποπτεύουν τις δημοτικές επιχειρήσεις και εταιρείες.  Σε περίπτωση μη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κα­νένα δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6. - Υπογραφή της σύμβασης

Η  σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος, άμεσα από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής, της απο­φά­σεως του Διοικητικού Συμβούλιο της Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Τ.Α για την έγκριση των πρακτικών της δημο­πρα­σίας και την κατακύρωση του αποτελέσματός της σ’ αυτόν, να προσέλθει στην Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α,  για την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7. - Διάρκεια της μισθώσεως.

Η μίσθωση θα ισχύει τις ημέρες και ώρες των  εκδηλώσεων και μόνο αυτές.  Με τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευθύνεται για την ακύρωση κάποιας από τις εκδηλώσεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Τόπος και χρόνος καταβολής του μισθώματος.

Με την υπογραφή της σύμβασης,  θα καταβληθεί τοις μετρητοίς στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR60 0870 0770 0000 0001 1189 106), το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα του άρθρου 1.  Η καθυστέρηση καταβολής της εγγύησης συνεπάγεται την κήρυξη του μισθωτή ως εκπτώτου με όλες τις λόγω αυτού του γεγονότος συνέπειες.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Μείωση του μισθώματος

Μείωση  του ποσοστού που αφορά στο μίσθωμα δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10. - Πραγματικά και νομικά ελαττώματα.

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα  του ακινήτου θεωρούμενης γνωστής στον μισθωτή τόσο της πραγματικής όσο και της νομικής καταστάσεως του ακινήτου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11.-Προστασία  του  εκμισθωμένου  ακινήτου.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά  να διατηρεί το μίσθιο  σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής είναι επίσης υποχρεωμένος  σε  τέτοιες περιπτώσεις  να ενημερώσει σχετικώς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εγγράφως διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δικαιούται να κάνει χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού των κυλικείων αλλά έχει την ευθύνη λειτουργίας τους  και πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα-φθορά παρουσιασθεί σε αυτά.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  12 .- Χρήση του  εκμισθωμένου  ακινήτου.

Το  εκμισθούμενο  ακίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί  από το μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό του  και μόνο, δηλαδή ως κυλικείο  και ο οποίος  θα  πρέπει   να μπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις  προϋποθέσεις ) σύμφωνα με το νόμο. Κάθε άλλη χρήση μη σύμφωνη με αυτόν τον προορισμό του  απαγορεύεται. Επίσης ο μισθωτής  υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανόνες και γενικά  να τηρείται άκρα καθαριότητα μέσα στο κτίριο αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιείται.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13.- Συντήρηση του  εκμισθουμένου ακινήτου

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία τώρα βρίσκεται χωρίς να έχει δικαίωμα να κάμει καμία μεταβολή της κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκμισθωτή.  Επίσης η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  δεν ευθύνεται  έναντι του μισθωτή  για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται  το μίσθιο και για την οποία ο μισθωτής έχει λάβει γνώση του ακινήτου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14. - Απαγορεύσεις.

Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης καθώς και υπεκμίσθωση ή για οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του  εκμισθουμένου   ακινήτου  από το μισθωτή σε  άλλο φυσικό ή νο­μικό πρόσωπο απαγορεύεται.  Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου για τη χρήση αυτού  του  ακινήτου.

Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση του εκμισθουμένου ακινήτου για την πραγματοποίηση σε αυτό οποιουδήποτε είδους οικοδομικών εργασιών γιατί διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση και όταν επαναληφθεί η παράβαση θα ακολουθήσει η διαδικασία της έξωσης και η λύση της σύμβασης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15.- Επισκέψεις του εκμισθωτή στο μίσθιο.

Εκπρόσωπος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες να επισκέπτεται  και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16 - Έκπτωση του μισθωτή

Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου αυτής της σύμβασης απο­τελεί λόγο έξωσής του, επιφέρει την  αποβολή του από το  εκμισθούμενο ακίνητο  χωρίς δικαστική παρέμβαση και  τη διενέργεια ανα­πλειστη­ριασμού  σε βάρος του ευθυνόμενου για την επί έλασσον διαφορά που μπορεί να προ­κύψει, μεταξύ του τρέχοντος μισθώματος και εκείνου που θα επι­τευχθεί κατά τον αναπλειστηριασμό.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17. - Λήξη της μίσθωσης.

Κατά τη λήξη της μισθώσεως ο μισθωτής  είναι υποχρεωμένος  να αποδώσει το εκμισθωμένο ακίνητο  στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  Ο μισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει το εκμισθούμενο  ακίνητο να αποκαταστήσει με έξοδά του τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ΄ αυτόν για αποκατάσταση η ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω φθορών θα θεωρείται ότι ο μισθωτής κατέχει  το εκμισθούμενο ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε ζημιά του εκμισθωτή.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 – Ενστάσεις

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση-προσφυγή για  λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 15  του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ Α.Ε., 200,00 €.  Το παράβολο αποτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Ειδικοί όροι.

1.            Ο μισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα μέσα στο κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί.

2.            Στο/α κυλικείο/α δεν θα είναι δυνατόν  να παρασκευάζεται ζεστό φαγητό μπορεί όμως να  χρησιμοποιείται ως χώρος όπου θα ζεσταίνεται φαγητό, και μπορεί να  διαθέτει κρύο πιάτο ή κρύο φαγητό.

3.            Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται σε κυλικείο, συμπεριλαμβάνουν, νερό, ισοτονικά αναψυκτικά, είδη τυποποιημένων snacks, ζεστός και κρύος καφές, χυμοί φρούτων και άλλα αναψυκτικά.

4.            Απαγορεύεται το κάπνισμα τόσο στο κυλικείο όσο και σε κάθε χώρο που θα χρησιμοποιείται από τον μισθωτή του κυλικείο (βοηθητικό ή άλλο χώρο) εκτός των υπαίθριων χώρων και στους εξωτερικούς χώρους  που θα έχουν  σημανθεί γι αυτό τον λόγο.

5.            Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και ειδών καπνού από τα    κυλικεία.

6.            ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Τα είδη που θα προσφέρονται πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ποιοτική ασυνέπεια  που διαπιστώνεται πρώτη φορά θα επισημαίνεται εγγράφως στον ανάδοχο. Σε περίπτωση επανάληψης θα ακολουθεί καταγγελία της σύμβασης.

7.            O ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει από τα κυλικεία προϊόντα των χορηγών των εκδηλώσεων και ότι ανταγωνιστικά σε αυτούς προϊόντα. Η ενημέρωση για αυτά τα προϊόντα θα γίνει από τον διοργανωτή κάθε εκδήλωσης  προς το χορηγό.

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ο πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ