2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

O πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  06/2016  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – διαχείρισης στα δημοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την τεχνική  υποστήριξη- δαιχείριση των δημοτικών αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου  στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασμένοι χώροι (αθλητικοί και μη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης (συμπεριλαμβανομένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό οριοθετείται από τις υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 48.559,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 971,19 (2% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι  Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016   και ώρα 12:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  την  Πέμπτη 10 Μαρτίου2016 ώρα 13:30. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη Διεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή Γραφεία Διοίκησης (Θύρα 1), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την ημέρα ανοίγματος των προσφορών (στις 12:30 π.μ) του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

           

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο  ημερήσιες τοπικές εφημερίδας του Ηρακλείου (έδρα του Νομού Ηρακλείου), σε μία  εθνική εφημερίδα δημοπρασιών και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της Γραμματείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και το  site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.aahaeota.gr.

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 

 

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

1. ΠΑΤΡΙΔΑ  στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016

2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016

3. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016

4. Φύλλο της Εφημερίδας της κυβέρνησης