2015 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ

Ηράκλειο: 25-11-2015, Αριθμός Πρωτ: 1741, 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  

 

Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER)  ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ¨  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την   ΔΕΥΤΕΡΑ 30  Νοεμβρίου 2015   και ώρα 13:00  (αποσφράγιση προσφορών 14:00 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).

Στον κυρίως φάκελο και με την   ένδειξη ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ ¨.  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)

-------------------------------------------------------

Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο

Τηλ: 2180 264560

 

Ηράκλειο: 25-11-2015

Αριθμός Πρωτ: 1741

2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  

 

 

 

 

Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER)  ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η προμήθεια αφορά στην τμηματική προμήθεια γραφίτη και μελανιών σε συσκευασίες διαφορετικού τύπου  για τις ανάγκες των εκτυπωτών των δημοτικών αθλητικών κέντρων του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  Α και ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

Σημειώνεται ότι η προμήθεια αφορά  γνήσια ανταλλακτικά γραφίτη και μελανιών για τους εκτυπωτές των ΔΑΚΗ.  

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ


 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)

-------------------------------------------------------

Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο

Τηλ: 2180 264560

 

Ηράκλειο: 25-11-2015

Αριθμός Πρωτ: 1741

2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  

 

 

  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 

 

Τύπος Μηχανήματος

Τύπος Toner

Τεμ

Ενδεικτική Τιμή ανα Τεμάχιο με ΦΠΑ

Ενδεικτική Τιμή με ΦΠΑ

 

 

 

 

 

Ricoh Alficio MPC2500

MP C3000 20k Pgs

3

48,00 €

144,00 €

 

MP C3000E 15k Pgs Magenta

2

84,00 €

168,00 €

 

MP C3000E 15k Pgs Cyan

2

84,00 €

168,00 €

 

MP C3000E 15k Pgs Yellow

2

84,00 €

168,00 €

 

 

 

 

 

Oki MB470

B410/430/440 3.5k Pgs

5

10,50 €

52,50 €

 

 

 

 

 

Lexmark X264dn

X264 H116 3.5k Pgs

4

30,00 €

120,00 €

 

 

 

 

 

Samsung Xpress M2675FN

MLT-D116L 3k Pgs

10

27,00 €

270,00 €

 

 

 

 

 

Lexmark C543dn

C540H1K 2.5k Pgs Black

2

36,50 €

73,00 €

 

C540H1M 2k Pgs Magenta

2

48,50 €

97,00 €

 

 

 

 

 

HP Color Laserjet CP1215

CB540A 2.2k Pgs Black

2

17,00 €

34,00 €

 

CB543A 1.4k Pgs Magenta

1

17,00 €

17,00 €

 

CB541A 1.4k Pgs Cyan

1

17,00 €

17,00 €

 

CB542A 1.4k Pgs Yellow

1

17,00 €

17,00 €

 

 

 

 

 

HP Officejet 4500 Desktop

HP 901XL CC65AE (700 Pgs) Black

1

11,00 €

11,00 €

 

HP 901XL CC656AE (480 Pgs) Color

1

13,00 €

13,00 €

 

 

 

 

 

Oki ES7120

ES7120/ES7130 25k Pgs

2

220,00 €

440,00 €

 

 

 

 

 

HP Laserjet 4250tn

Q5942A 7k Pgs

2

95,00 €

190,00 €

 

 

 

Σύνολο

1.999,50 €


 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)

-------------------------------------------------------

Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο

Τηλ: 2180 264560

 

 

 

Ηράκλειο: 25-11-2015

Αριθμός Πρωτ: 1741

2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Γενικά

Αντικείμενο της μελέτης, είναι η προμήθεια:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER)  ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ

 

Άρθρο  2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα και του κανονισμού προμηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

 

 

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, μετά από συλλογή προσφορών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.Δ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

 

Κριτήριο αξιολόγησης της προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προσφοράς.

 

Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της  παραλαβής.

 

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α)            Συγγραφή υποχρεώσεων

β)            Τεχνικές προδιαγραφές

γ)            Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

 

Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 Ο ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει ή να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω μέσα σε φάκελο:

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, κ.λπ.)

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Τα στοιχεία του αποστολέα – ενδιαφερόμενου

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 

Α.           Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά:

α.            δημοτική ενημερότητα,

β.            φορολογική ενημερότητα,

γ.            φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά  του είδους

ε.            υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης¨.

 

Β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %.  Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

 

 Άρθρο 6ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή εκπόνησης προμηθειών και διαγωνισμών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ την  ΔΕΥΤΕΡΑ  30  Νοεμβρίου 2015  και ώρα 14:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 264568).

 

 

Άρθρο 7ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών  σε χώρο που θα υποδείξει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

 

Άρθρο 8ο

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, τμηματικά οπότε και θα εκδίδεται το ανάλογο τιμολόγιο για κάθε προμήθεια.

 

Άρθρο 9ο

Πλημμελής κατασκευή  

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές , τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

 

Άρθρο 10ο

Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας .  

Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας.

 

 

 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568