2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ

Ηράκλειο: 15-05-2015, Αριθμός Πρωτ: 778

Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 2015

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 2015, όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Μαΐου  2015  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 2015. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 15:00

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 2015»  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟ.pdf160.27 KB