2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΛΟΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ

Ηράκλειο: 15-05-2015,Αριθμός Πρωτ: 777

Θέμα:    προμήθεια μεταλλικών στοιχείων (μεταλλικών δοκών και σίδερου) για την προετοιμασία εξοπλισμού του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ πρωταθλήματος στίβου.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την «προμήθεια μεταλλικών στοιχείων (μεταλλικών δοκών και σίδερου) για την προετοιμασία εξοπλισμού του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ πρωταθλήματος στίβου» όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015  ώρα 13:00 (αποσφράγιση προσφορών στις 14:30) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη «προμήθεια μεταλλικών στοιχείων (μεταλλικών δοκών και σίδερου) για την προετοιμασία εξοπλισμού του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΛΟΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ.pdf264.6 KB